poniedziałek, 29 października 2018

VI OLIMPIADA WIEDZY O TURYSTYCE

Dziś w HIPOLICIE odbyła się szósta edycja Olimpiady z Wiedzy Turystycznej (etap szkolny), która realizowana jest pod hasłem „Turystyka w przyrodzie”. Ma na celu zainteresowanie uczestników zasobami i walorami przyrodniczymi w turystyce. Olimpiada ma na celu zachęci uczniów do pogłębiania wiedzy dotyczącej osobliwości przyrody ożywionej i nieożywionej oraz możliwości ich poznania dzięki turystyce, a także udziału turystyki w jej ochronie. Ponadto celem jest aby uczniowie zwrócili uwagę na zagadnienia: ochrony przyrody w kontekście rozwoju turystyki, zmieniające się relacje pomiędzy turystyką a środowiskiem przyrodniczym, percepcji przyrody, estetyki krajobrazu, chłonności środowiska naturalnego, zagospodarowania oraz wykorzystania zasobów naturalnych w celu odnowy i poprawy sił psychofizycznych. W olimpiadzie wzięły udział uczennice klas turystycznych (z kl. 3A i 4B).
Podczas etapu centralnego VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce zadaniem uczestników będzie zaprezentowanie projektu zagospodarowania turystycznego wybranego obszaru lub obiektu cennego przyrodniczo. Jego celem powinno być udostępnienie go na potrzeby turystyki przy jednoczesnej trosce o minimalizowanie niekorzystnego wpływu ruchu turystycznego na wybrany obiekt lub obszar. Prezentacja powinna zawierać m.in. informację o obiekcie lub obszarze jako walorze turystycznym, projekt zagospodarowania lub wykorzystania turystycznego, informacje o docelowym segmencie turystów, ocenę potencjalnych pozytywnych i negatywnych skutków realizacji projektu na stan i zachowanie wybranego obiektu lub obszaru.

Olimpiada jest wpisana na listę olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Udział w Olimpiadzie daje możliwość:
- sprawdzenia wiedzy i umiejętnośd potrzebnych do pracy w branży turystycznej,
- poszerzania zainteresowao w zakresie turystyki,
- zwolnienia finalistów Olimpiady z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik obsługi turystycznej (Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy oraz Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy).
- przyjęcia laureatów Olimpiady na wyższe uczelnie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego (należy jednak wziąd udział w rekrutacji). 

źródło:  cytuje za: http://www.turyzm.edu.pl/olimpiada.php