poniedziałek, 29 października 2018

VI OLIMPIADA WIEDZY O TURYSTYCE

Dziś w HIPOLICIE odbyła się szósta edycja Olimpiady z Wiedzy Turystycznej (etap szkolny), która realizowana jest pod hasłem „Turystyka w przyrodzie”. Ma na celu zainteresowanie uczestników zasobami i walorami przyrodniczymi w turystyce. Olimpiada ma na celu zachęci uczniów do pogłębiania wiedzy dotyczącej osobliwości przyrody ożywionej i nieożywionej oraz możliwości ich poznania dzięki turystyce, a także udziału turystyki w jej ochronie. Ponadto celem jest aby uczniowie zwrócili uwagę na zagadnienia: ochrony przyrody w kontekście rozwoju turystyki, zmieniające się relacje pomiędzy turystyką a środowiskiem przyrodniczym, percepcji przyrody, estetyki krajobrazu, chłonności środowiska naturalnego, zagospodarowania oraz wykorzystania zasobów naturalnych w celu odnowy i poprawy sił psychofizycznych. W olimpiadzie wzięły udział uczennice klas turystycznych (z kl. 3A i 4B).
Podczas etapu centralnego VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce zadaniem uczestników będzie zaprezentowanie projektu zagospodarowania turystycznego wybranego obszaru lub obiektu cennego przyrodniczo. Jego celem powinno być udostępnienie go na potrzeby turystyki przy jednoczesnej trosce o minimalizowanie niekorzystnego wpływu ruchu turystycznego na wybrany obiekt lub obszar. Prezentacja powinna zawierać m.in. informację o obiekcie lub obszarze jako walorze turystycznym, projekt zagospodarowania lub wykorzystania turystycznego, informacje o docelowym segmencie turystów, ocenę potencjalnych pozytywnych i negatywnych skutków realizacji projektu na stan i zachowanie wybranego obiektu lub obszaru.

Olimpiada jest wpisana na listę olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Udział w Olimpiadzie daje możliwość:
- sprawdzenia wiedzy i umiejętnośd potrzebnych do pracy w branży turystycznej,
- poszerzania zainteresowao w zakresie turystyki,
- zwolnienia finalistów Olimpiady z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik obsługi turystycznej (Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy oraz Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy).
- przyjęcia laureatów Olimpiady na wyższe uczelnie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego (należy jednak wziąd udział w rekrutacji). 

źródło:  cytuje za: http://www.turyzm.edu.pl/olimpiada.php

środa, 24 października 2018

INAUGURACJA PROGRAMU POWER-PRAKTYKI ZAWODOWE W IRLANDIIMiło nam poinformować uczniów Naszego HIPOLITA chcących wziąć udział w projekcie pt: 
„Z rumskiego Hipolita do Europy- zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy” o numerze 2018-1-PL01-KA102-047709 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, że z dniem 24.10.2018 roku rozpoczął się w szkole proces organizacji dotyczącej zagranicznych mobilności edukacyjnych i działań związanych ze współpracą międzynarodową w ramach Programu POWER, dzięki którym młodzież naszej szkoły wyjedzie na zagraniczne praktyki zawodowe do Irlandii w dwóch turach. Najbliższy termin praktyk to 06.05.2019 - 31.05.2019, drugi termin to 06.07.2020 - 31.07.2020. Partnerem projektu jest firma Your International Training. Z ramienia szkoły odpowiedzialnym jest zespół pod kierunkiem Pani dyrektor Haliny Filińskiej w osobach: Rafał Nowicki, Tomasz Krampa, Wioleta Ptak-Fedyk, Karolina Leszega, wychowawcy klas trzecich: Barbara Czaplewska-Żołnowska i Agnieszka Leszczyńska oraz szkolny pedagog i psycholog: Katarzyna Mączka i Lewandowska Magdalena.
Podczas środowego spotkania z młodzieżą zaprezentowano cele projektu, możliwości, jakie daje udział w projekcie a także omówiono regulamin rekrutacji do projektu POWER.
Celem projektu jest między innymi to, aby uczniowie z Hipolita poprzez praktyki zagraniczne zdobyli umiejętności, które są bardzo przydatne w wykonywanych przez nich zawodach, takie jak: doświadczenie zawodowe, umiejętności praktyczne i językowe. Uczniowie poszerzą także swoją wiedzę teoretyczną. Dzięki praktykom zagranicznym uczniowie podszkolą umiejętności posługiwania się językiem angielskim, co wpłynie znacząco na ich atrakcyjność, jako pracowników na rynku pracy w kraju, a także w całej Unii Europejskiej. Efektem zdobytego doświadczenia podczas praktyk zagranicznych będą: łatwiejsze znalezienie pracy przez naszych uczniów po ukończeniu szkoły, możliwość samorealizacji i ich własne inicjatywy, do których można zaliczyć na przykład: założenie własnej działalności gospodarczej, konkurencyjność na rynku pracy dzięki uzyskanym Certyfikatom, jak Europass Mobility oraz liczne zdobyte kontakty, które też mogą zaowocować innymi pomysłami w celu poszukiwania pracy, jak współpraca między przedsiębiorstwami w przypadku założenia własnej firmy.
Uczestnikami projektu będą uczniowie klas trzecich kształcący się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik  usług fryzjerskich, technik logistyk. Praktyki będą trwały 8 godzin dziennie w ilości 20 dni roboczych.
Technik obsługi turystycznej

Celem kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej jest umiejętność zastosowania przez ucznia interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w pracy zawodowej oraz w życiu społecznym. Po ukończeniu kształcenia technik obsługi turystycznej potrafi między innymi: organizować działalność turystyczną, przygotować, sprzedać, realizować i rozliczać imprezy i usługi turystyczne; udzielać informacji turystycznej; obsługiwać klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych; obsługiwać konferencje, kongresy; prowadzić dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów; prowadzić działania marketingowe na rzecz turystyki, obsługiwać komputerowe programy w realizowaniu zadań w systemach rezerwacyjnych oraz wykorzystywać nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Technik usług fryzjerskich                  

Celem kształcenia ucznia w zawodzie technik usług fryzjerskich, który po ukończeniu szkoły będzie mógł zdobyć zadawalającą pracę, jest przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych z zakresu: zabiegów pielęgnacyjnych włosów, zabiegów chemicznych włosów, strzyżenia włosów, formowania i ondulowania fryzur oraz stylizacji i projektów fryzur. Kształcenie przyszłego absolwenta daje taż gwarancję zdobycia wiedzy w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, języka obcego ukierunkowanego zawodowo, kompetencji personalnych i społecznych a także organizacji pracy małych zespołów.

Technik logistyk
Celem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie ucznia do wykonywania zadań zawodowych z zakresu: planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw, zarządzania zapasami, organizowania prac związanych z gospodarką magazynową, zarządzania gospodarką odpadami oraz planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Aby realizować stawiane przed nim zadania, uczeń nabywa podczas nauki szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.
niedziela, 14 października 2018

WARSZTATY TURYSTYCZNE W SOPOCIE

W dniu 12 października 2018 roku odbyły się przedmiotowe warsztaty turystyczne dla klasy: 2A, w ramach których uczniowie pod kierunkiem nauczyciela: R. Nowickiego poznawali walory turystyczne Sopotu. Uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności jako adepci na pilotów i przewodników miejskich. Turyści między innymi odwiedzili kościół św. Jerzego, krzywy domek, dworek Sierakowskich, sopockie molo. Ponadto poznali historię miasta jako uzdrowiska i kurortu nadmorskiego. Przeszli się na molo, które jest najdłuższym drewnianym tego typu w Europie, poznali historię słynnego Grand Hotelu oraz postać Jana Jerzego Haffnera, który przyczynił się do utworzenia w Sopocie kąpieliska morskiego oraz kurortu.
Ponadto uczniowie uczestniczyli w seansie filmowym pt.: "Kamerdyner" w sopockim multikinie.